บอร์ดกยท.จ้างเอกชนวางระบบจจัดเก็บเงินเซสอุดช่องรั่วไหล

บอร์ดกยท. มีมติจ้างเอกชน วางระบบพร้อมติดตั้งเครื่องจัดเก็บเงินเซส เชื่อมข้อมูล 3 หน่วยงานอุดช่องรั่วไหล นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า มติของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ดบริหาร ที่มีพล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธาน เห็นชอบให้ กยท.เดินหน้าโครงการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (Cess) ได้เชิญตัวแทนจากกรมศุลกากรร่วมชี้แจง

ถึงปัญหาต่างๆ พบว่าการจัดเก็บเกิดการรั่วไหลจริง เห็นด้วยที่ กยท. ปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถึงกันและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมให้ข้อมูลในปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ เพราะข้อมูลตัวเลขการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กยท. กรมศุลกากร และกรมวิชาการเกษตร ไม่ตรงกัน นอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสูงขึ้น เพิ่มคุณภาพการบริการ และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบ NSW (National Single Window) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไปยังด่านต่างๆ ทั่วประเทศได้ ซึ่งการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ กยท.จะคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมด้านเงินทุน เข้ามาวางระบบและเสนอแผนงาน โดยจะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่การมอบหมายให้เอกชนมาทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ แต่อย่างใด “บอร์ดบริหารจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ กยท. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราด้วยการหาผู้สนใจลงทุนมาดำเนินการต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อป้องปรามการทุจริต อันอาจก่อความสูญเสียต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ซึ่งต้องนำมาใช้เพื่อประโยชน์เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพารา “นายธีธัช กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews