พระตำหนักดาราภิรมย์

ย้อนอดีตไปกับความงดงามจากที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ซึ่งปกครองระหว่าง พ.ศ.2413-2440 โดยเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย ที่ก่อนเมืองเชียงใหม่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของไทย

สำหรับพระตำหนักแห่งนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีโปรดฯ ให้ก่อสร้างขึ้นประมาณช่วงปี พ.ศ.2470-2472 โดยมีรูปแบบตัวอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมตะวันตก มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ในอดีตจะเป็นใต้ถุนโล่ง แต่มีการต่อเติมเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง ส่วนหลังคาเป็นดาดฟ้าสำหรับชมบริเวณสวนโดยรอบ ภายในนั้นจัดเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาฯ ให้มีสภาพใกล้เคียงกับอดีตมากที่สุด อาทิเช่น ห้องพักผ่อนพระอิริยาบถ จานชาม เครื่องเสวย ของใช้ส่วนพระองค์ และเครื่องดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบของพระตำหนักนั้นเรียกว่า “สวนเจ้าสบาย” ซึ่งได้จัดสวนและประดับต้นไม้ดอกไม้ไว้อย่างสวยงาม นอกจากอาคารพระตำหนักดาราภิรมย์แล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ดูแลพระตำหนัก ยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อใช้จัดนิทรรศการหมุนเวียนทุกๆ 3 เดือน รวมไปถึงเป็นสถานที่ในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นเมือง การตัดโคม เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand