สื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัด “โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
ครูเซาดะห์ บินยีหมัด โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ เปิดเผยว่า โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้มีการเปิดพื้นที่เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และช่วยกันคิดผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้เด็กน้อยในความดูแลได้ใช้ประโยชน์ ตาม “โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กๆ ให้เกิดความเข้มแข็งสามารถเผชิญกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยการผลิตสื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ครูเป็นผู้ผลิตเพื่อเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังเชิญสื่อบุคคลภายนอกมาสอนวิชาชีพเพื่อสร้างประสบการณ์เพื่อสุขภาวะให้กับเด็กๆ ด้วย เช่น การเชิญวิทยากรมาปรุงอาหารพื้นบ้านที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ พร้อมๆ กับการให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เด็กๆ รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และจะมีกิจกรรมที่นำวิทยากรจากภายนอกมาร่วมกิจกรรมกับเด็กทุกเดือน ขณะเดียวกันคณะครูทั้งโรงเรียนยังช่วยกันผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็กระดับอนุบาลที่มีอยู่มากกว่า 40 หน่วยการเรียนรู้อีกด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของชีวิต เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้จะต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างยิ่ง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและปัญญา
/ขอบคุณ สสส